«  maj 2024  »
powtśrczpisoni
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
7366434

Administracja

 

Administracja publiczna to zespół organów administracyjnych i obsługujących je urzędów, powołanych do praktycznego realizowania zadań państwa. Struktura,organizacja i kompetencje administracji publicznej są bardzo skomplikowanie, wzajemnie zależne i mało zrozumiałe dla przeciętnego obywatela a wydaje się że nieraz i dla reprezentujących je urzędników. Przekonujemy się o tym w chwili gdy dotyczy to spraw wykraczających poza codzienny tok życia (działalność gospodarcza , inwestycje, wszelka gospodarka gruntami ,działalność służb i inspekcji i cała gama innych zagadnień) . Nie istnieje jeden akt prawny normujący budowę całej administracji publicznej w Polsce. Każdy nowy rząd w oparciu o większość sejmową buduje lub reformuje administrację po swojemu. Sejm na wniosek rządu uchwala ustawy regulujące funkcjonowanie administracji wskazujące jednostki powołane do wykonywania określonych zadań, precyzują ich status prawny, strukturę, tryb powoływania, nadzór, zadania i kompetencje. W Polsce administracja publiczna dzieli się na:

 • administrację rządową

 • administrację samorządową

 • administrację państwową nie podlegającą rządowi

 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

2. Organy Najwyższej Izby Kontroli,

3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,

4. Rzecznik Praw Obywatelskich,

5. Krajowa Rada Sądownictwa,

6. Organy Narodowego Banku Polskiego,

7. Centralne organy administracji podległe Sejmowi.

Administracja rządowa

 

mswiasłużba cywilnaAdministrację rządową tworzą organy, urzędy oraz inne podmioty publiczne powołane do wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej, przypisane - na mocy konstytucji i ustaw - ministrom i podległym im innym jednostkom organizacyjnym. Nie istnieje jeden akt prawny normujący budowę całej administracji rządowej w Polsce. Nowy premier formując rząd ustala liczbę ministrów i i ich kompetencje pod określone priorytety swego programu wyborczego (programu wyborczyego partii).

Administracja rządowa składa się z organów :

 • Naczelnych

 • Centralnych

 • Terenowych

 • zespolonych

 • niezespolonych

 

Organy naczelne to przede wszystkim Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów oraz ministrowie i szefowie komitetów wchodzący w skład Rady Ministrów, obsługiwani przez urzędy, zwane ministerstwami. Organy naczelne powoływane są przez Prezydenta RP lub przez Sejm, a ich właściwość obejmuje terytorium całego państwa. Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub powierza się im odrębne zadania ("minister bez teki"). O tym, jakimi działami administracji rządowej kierują ministrowie, decyduje Prezes RM. W niektórych ministerstwach działają pełnomocnicy rządupowołanido wyodrębnionych spraw.

Organy centralne to organy jednoosobowe noszące najczęściej nazwy: prezes, przewodniczący, szef, główny inspektor, kierownik, dyrektor generalny, dyrektor. Przepisy prawa określają je jako centralne organy administracji rządowej podległe bezpośrednio organom naczelnym i przez nie nadzorowane, których właściwość obejmuje teren całego państwa. Obsługiwane są przez urzędy, a ich podstawowym zadaniem jest wykonywanie prawa. Należą do nich także komisje, czyli organy kolegialne kierowane przez przewodniczących. Centralne organy administracji rządowej podlegają Prezesowi RM, Radzie Ministrów lub odpowiednim ministrom, które to organy sprawują nad nimi nadzór

Terenowe organy administracji rządowej

Na terenie województw administrację rządową stanowią:

1. wojewodowie, którzy są przedstawicielami Rady Ministrów w terenie,

2. erenowe organy administracji rządowej zespolonej, pozostające pod zwierzchnictwem wojewody i składające się ze służb, inspekcji i straży,

3. terenowe organy administracji rządowej niezespolonej podlegające bezpośredniemu zwierzchnictwu ministrów lub centralnych organów administracji rządowej.

 Przedstawiona poniżej struktura administracji rządowej odpowiada obecnemu stanowi ale jak wspominałem struktury administracji są żywe i ciągle się zmieniają .

Prezes Rady Ministrów

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Zdrowia

 

TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Urzędy Wojewódzkie

 

Organy rządowej administracji zespolonej:

 • Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;

 • Komendant Wojewódzki Policji;

 • Kurator Oświaty;

 • Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny;

 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego;

 • Wojewódzki Inspektor Geodezji i Kartografii;

 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;

 • Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej;

 • Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

 • Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Wymienione organy dysponują aparatem pomocniczym w postaci wojewódzkich komend, inspektoratów, oddziałów i kuratoriów.

 

Organy rządowej administracji niezespolonej:

 • Dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień;

 • Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej;

 • Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych;

 • Dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar;

 • Dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych;

 • Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej;

 • Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych;

 • Dyrektorzy urzędów morskich;

 • Dyrektorzy urzędów statystycznych;

 • Dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;

 • Komendanci oddziałów Straży Granicznej, Komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej;

 • Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego;

 • Państwowi inspektorzy sanitarni;

 • Powiatowi oraz graniczni lekarze weterynarii;

 • Wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.

Wymienione organy dysponują aparatem pomocniczym w postaci urzędów, izb, zarządów, komend, inspektoratów itp.

Administracja samorządowa

 

Administracja samorządowa to część administracji publicznej wykonywana przez ograny podziału terytorialnego tj województwo, powiat oraz gminę. Według aktualnie obowiązującego podziału terytorialnego na terenie Polski występuje 16 województw, 379 powiatów oraz 2479 gmin. Jednostki samorządu terytorialnego podlegają Prezesowi Rady Ministrów i wojwodzie Żaden urząd (miasta, gminy, powiatu, marszałkowski, wojewódzki) nie ma samoistnej władzy i możliwości podejmowania decyzji. Urzędy to struktury, które służą do realizacji zadań nałożonych ustawami na poszczególne organy administracji publicznej.Trzeba jednak pamiętać w strukturze terytorialno - administracyjnego podziału kraju nie ma czegoś takiego jak podległość wójta pod staroste lub marszałka. To niezależne i samodzielne organy władzy publicznej.

 

Gmina

Mapa_solectwa_LuzinoOrganem władzy wykonawczej na poziomie gminy jest wójt (w gminie wiejskiej), burmistrz (w gminie wiejsko-miejskiej lub miejskiej) i prezydent (w dużych miastach). Każdy z nich jest organem jednoosobowym, w związku z tym podejmuje swoje decyzje i rozstrzygnięcia w formie zarządzeń, które realizowane przez urząd gminy lub miasta. Struktura organizacyjna danego urzędu jest określona w regulaminie organizacyjnym badź w statucie jst (jednostka samorzadu terytorialnego). Najogólniej rzecz ujmując struktura jest następująca Wójt, któremu podlega sektretarz i skarbnik jako pierwsi po bogu. Potem , kierownicy referatów a na szarym końcu pracownicy merytoryczni. Administracja gminna zorganizowana jest w referaty na czele których stoją kierownic.Nadzór nad działalnością samorządu gminnego sprawują prezes Rady Ministrów i wojewoda a w zakresie spraw finansowychRegionalna Izba Obrachunkowa.

Referaty na przykładzie struktury UG Luzino

1. Referat Organizacyjny
2. Referat Finansowy
3. Referat Spraw Obywatelskich
4. Referat Eksploatacyjno-Inwestycyjny
5. Referat Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
6. Referat Gospodarki Komunalnej 

Powiat

Mapa_Powiat_WejherowoNa szczeblu powiatuurząd nazywany starostwem, służy wieloosobowemu organowi jakim jest, składający się z 3 do 5 osób, zarząd powiatu. Ponieważ jest to organ kolegialny - zamiast zarządzeń podejmuje uchwały.Struktura organizacyjna danego urzędu jest określona w regulaminie organizacyjnym badź w statucie jst (jednostka samorzadu terytorialnego). Nie należy mylić zarządu powiatu z radą powiatu oraz uchwał obu tych gremiów. Rada powiatu jest organem uchwałodawczymstanowi lokalne prawo, zaś zarząd powiatuorganem wykonawczym.Nadzór nad działalnością samorządu powiatowego sprawują prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowychRegionalna Izba Obrachunkowa.

Wydziały, Referaty na przykladzie Powiatu Wejherowskiego

 • Wydział organizacyjny
 • Biuro Rady Powiatu
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 • Wydział Edukacji
 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Finansowy
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • Wydział Rozwoju i Programów Europejskich
 • Wydział Komunikacji
 • Wydział Środowiska

 

Województwo

Mapa_PomorskieNa szczeblu województwa samorządowego organem władzy wykonawczej jest kolegialny, 5-osobowy, zarząd.Pięcioosobowy zarząd, na którego czele stoi marszałek województwa, jest organem wykonawczym. Zarząd tworzą także jeden lub dwóch wicemarszałków oraz trzech lub dwóch członków zarządu. Wszyscy wybierani przez radnych sejmiku, jednak sami nie muszą wchodzić w jego składmogą pochodzić spoza składu sejmiku. Zarząd województwa podejmuje uchwały, wykonywane później przez urząd marszałkowski. Nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawują prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowychRegionalna Izba Obrachunkowa.

Na szczeblu regionu oprócz władz samorządowych, działa ponadto wojewodajednoosobowy organ administracji rządowej. Aparatem służącym wojewodzie do realizacji polityki rządu w terenie jest urząd wojewódzki.

Departamenty i komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

 

Pozostałe Komórki Organizacyjne Urzędu

Jak widać z powyższego decyzje podejmowane przez organy różnych szczebli, natomiast odpowiednie urzędy służą im do przygotowywania, a później realizacji tych decyzji. Ze względu na skalę działań i odpowiedzialności poszczególnych organów administracji, często decyzje podejmowane przez upoważnione osoby. Oznacza to, że wojewoda czy prezydent nie podejmuje konkretnego rozstrzygnięcia osobiścierobi to w jego imieniu upoważniony urzędnik. Bez względu jednak na to, kto podjął taką decyzjęostateczna odpowiedzialność i tak spoczywa na organie administracji, z upoważnienia którego decyzja została wydana.

Administracja państwowa nie podlegająca rządowi

Pałac Prezydenta Rzeczypospolitej

 

Administracja Prezydencka RP

Sekretariaty ministrów Kancelarii Prezydenta RPProporzec Prezydenta RP

Sekretariat Ministra Jacka Michałowskiego

Sekretariat Ministra Olgierda Dziekońskiego

Sekretariat Ministra Krzysztofa Łaszkiewicza

Sekretariat Ministra Dariusza Młotkiewicza

Sekretariat Ministra Sławomira Rybickiego

Sekretariat Ministra Jaromira Sokołowskiego 

Sekretariat Minister Ireny Wóycickiej

Biura Kancelarii Prezydenta RP

Gabinet Prezydenta Dyrektor Paweł Lisiewicz

Biuro Prawa i Ustroju Dyrektor Andrzej Dorsz

Biuro Kadr i Odznaczeń Dyrektor Małgorzata Naumann

Biuro Kultury i Dziedzictwa Dyrektor Agnieszka Celeda-Honkisz

Biuro Spraw Zagranicznych Dyrektor Dorota Ostrowska -Cobas

Biuro Projektów Programowych Dyrektor Jakub Jasiński

Biuro Polityki Społecznej Dyrektor Ilona Gosk

Biuro Prasowe Dyrektor Joanna Trzaska-Wieczorek

Biuro do Spraw Wystąpień Prezydenta i Patronatów Dyrektor Jolanta Grzywacz-Borensztejn

Biuro Obsługi Organizacyjnej Prezydenta  Dyrektor Janusz Strużyna

Biuro Współpracy Instytucjonalnej Dyrektor Anna Budzanowska

Biuro Listów i Opinii Obywatelskich Dyrektor Grażyna Wereszczyńska

Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski Dyrektor Andrzej Janota

Biuro Finansowe Dyrektor Grażyna Druś

Biuro Administracyjne Dyrektor Michał Leszczyński

Biuro Ochrony i Informatyki Dyrektor Konrad Komornicki

Biuro Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dyrektor Janusz Kuligowski

Centrum Obsługi KP RP Dyrektor Marek Czarnecki

 

Doradcy etatowi

Doradcy nieetatowi

 


 Pozostała administracja nie podlegajaca rządowi

Najwyższa Izby Kontroli,

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Krajowa Rada Sądownictwa,

Narodowy Bank Polski,

Centralne organy administracji podległe Sejmowi.

logo Stowarzyszenie SamorządnośćPortal http://stowarzyszenieluzino.info wykonany został w czynie społecznym a administrowany jest w czasie wolnym. Portal nie korzysta z żadnych źródeł finansowania nie jest wykorzystywany w celach komercyjnych. Misją portalu jest realizacja celów regulaminowych Stowarzyszenia Samorządność , edukacja obywtelska i promocja Gminy Luzino. Zachęcamy odwiedzających do włączenia się w rozwój portalu poprzez dostarczanie materiałów archiwalnych z okolic Gminy Luzino.  W sprawie przekazania materiałów i ich publikacji proszę o kontakt na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Webmaster Kazimierz Kulhawik

9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
38
38
37
37
36
36
35
35
34
34
33
33
32
32
31
31
30
30
3
3
29
29
28
28
27
27
26
26
25
25
24
24
23
23
22
22
21
21
20
20
2
2
19
19
18
18
17
17
Joomla Templates - by Joomlage.com