«  maj 2024  »
powtśrczpisoni
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
7366432

Dostęp do informacji publicznej

 

dostęp do informacjiPrawo obywatela do informacji publicznej wynika z art. 61 Konstytucji RP raz Ustawy z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej. Informacja publiczna to każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. .Prawo do do informacji publicznej ma każdy również cudzoziemiec. Prawo do informacji podlega niewielkim ograniczeniom określonym w ustawach to jest ochrona wolności i praw osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Dostęp do informacji publicznej jest w zasadzie bezpłatny(urząd może nas obciazyć kosztami np. koszt ksero lub nośnika typu płytka CD) .Od osoby żądającej informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Urzędnik nie może zapytać „po co nam ta informacja”, nie trzeba tłumaczyć po co ta informacja jest nam potrzebna i jaki chcemy z niej zrobić użytek. Instytucje do których się zwracamy nie mogą zadawać takich pytań! Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

 Art. 23. Ustawy o dostępie do informacji publicznej mówi

informacjaKTO, WBREW CIĄŻĄCEMU NA NIM OBOWIĄZKOWI, NIE UDOSTĘPNIA INFORMACJI PUBLICZNEJ, PODLEGA GRZYWNIE, KARZE OGRANICZENIA WOLNOŚCI ALBO POZBAWIENIA WOLNOŚCI DO ROKU”.

 W celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, utworzono urzędowy publikator teleinformatyczny w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, tak zwany „Biuletyn Informacji Publicznej”(BIP) Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:
1) organy władzy publicznej,
2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu
terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki
organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują
zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby
prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub
samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w
rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

 Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:informacja publiczna
1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
b) projektowaniu aktów normatywnych,
c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji,
wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
a) statusie prawnym lub formie prawnej,
b) organizacji,
c) przedmiocie działalności i kompetencjach,
d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1
pkt 3–5,
f) majątku, którym dysponują,
3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym
o:
a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu
terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich
działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i
zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie
określonym w przepisach odrębnych,
h) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym
w przepisach odrębnych,

4) danych publicznych, w tym:
a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
– dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska,
wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,

c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

5) majątku publicznym, w tym o:
a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych
i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego,
a także kas chorych,
d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym
z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a) – c), oraz
pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których
mowa w lit. a)–c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów
Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami
i sposobie pokrywania strat,
f) długu publicznym,
g) pomocy publicznej,
h) ciężarach publicznych.


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej , jest udostępniana na wniosek, nformacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 Art. 61. Konstytucja RP

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie zewzględu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

 

logo Stowarzyszenie SamorządnośćPortal http://stowarzyszenieluzino.info wykonany został w czynie społecznym a administrowany jest w czasie wolnym. Portal nie korzysta z żadnych źródeł finansowania nie jest wykorzystywany w celach komercyjnych. Misją portalu jest realizacja celów regulaminowych Stowarzyszenia Samorządność , edukacja obywtelska i promocja Gminy Luzino. Zachęcamy odwiedzających do włączenia się w rozwój portalu poprzez dostarczanie materiałów archiwalnych z okolic Gminy Luzino.  W sprawie przekazania materiałów i ich publikacji proszę o kontakt na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Webmaster Kazimierz Kulhawik

9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
38
38
37
37
36
36
35
35
34
34
33
33
32
32
31
31
30
30
3
3
29
29
28
28
27
27
26
26
25
25
24
24
23
23
22
22
21
21
20
20
2
2
19
19
18
18
17
17
Joomla Templates - by Joomlage.com