«  kwiecień 2024  »
powtśrczpisoni
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
7340131

Jak założyć stowarzyszenie

 

Stowarzyszenie zwykłe to uproszczona forma stowarzyszenia. Stowarzyszenie takie nie posiada osobowości prawnej. Procedura zakładania stowarzyszenia zwykłego jest o wiele mniej skomplikowana.Do założenia stowarzyszenia zwykłego potrzeba co najmniej 3 obywteli .

Stowarzyszenie rejestrowe posiada osobowość prawną, a wraz z nią prawo bycia stroną wszelkiego rodzaju postępowań. Oznacza to, że stowarzyszenie takie może podpisywać umowy o wynajem lokalu, umowy o dzieło, umowę o pracę, gdy będzie chciało zatrudnić pracowników, a także posiadać własne konto bankowe.

 

Stowarzyszenie zwykłe

 

Stowarzyszenie zwykłe to uproszczona forma stowarzyszenia. Stowarzyszenie takie nie posiada osobowości prawnej. Stowarzyszenia zwykłego nie rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym.O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie starostę właściwego, ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia, podając dane określone w ustawie.Stowarzyszeniom zwykłym, podobnie jak innym organizacjom społecznym, przyznana jest zdolność sądowa i zdolność do czynności procesowych w postępowaniu cywilnym. Stowarzyszenia te mogą też występować jako strona w toczącym się postępowaniu administracyjnym.

Procedura rejestracji stowarzyszenia zwykłego

Procedura zakładania stowarzyszenia zwykłego jest o wiele mniej skomplikowana.

Do założenia stowarzyszenia zwykłego potrzeba co najmniej 3 obywteli . Przy czym muszą być to osoby fizyczne, gdyż osoby prawne nie mogą być założycielami stowarzyszenia zwykłego. Podczas zebrania założycielskiego podejmowane są uchwały tj.

 • uchwała dotycząca utworzenia stowarzyszenia i nadaniu mu nazwy,

 • uchwałę o zatwierdzeniu regulaminu stowarzyszenia.

 • uchwała o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie, jest to osoba, która będzie reprezentować interesy stowarzyszenia na zewnątrz.

Na zebraniu tym określany jest cel dla którego powstaje stowarzyszenie. Kolejnym krokiem jest przygotowanie wymaganych dokumentów, t.j.

 • zawiadomienie (informacja) o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, zawierające następujące informacje: pełną nazwę stowarzyszenia zwykłego, siedzibę i adres do korespondencji, dane osobowe założycieli ze wskazaniem przedstawiciel reprezentującego stowarzyszenie, datę podjęcia uchwały o utworzeniu stowarzyszenia);

 • regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego;

 • lista założycieli, zawierająca: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny podpis ;

 • oświadczenia założycieli o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych;

 • lista obecności na zebraniu założycielskim;

 • protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta,

 • uchwała zebrania założycielskiego o przyjęciu regulaminu,

 • uchwała o powołaniu przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie,

 • uchwała o powołaniu stowarzyszenia zwykłego określająca jego nazwę i siedzibę.

O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie starostę właściwyego ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia, podając następujące dane: nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząć działalność.

Stowarzyszenie rejestrowe

 

Stowarzyszenie rejestrowe posiada osobowość prawną, a wraz z nią prawo bycia stroną wszelkiego rodzaju postępowań. Oznacza to, że stowarzyszenie takie może podpisywać umowy o wynajem lokalu, umowy o dzieło, umowę o pracę, gdy będzie chciało zatrudnić pracowników, a także posiadać własne konto bankowe. Stowarzyszenie rejestrowe może zakładać terenowe jednostki organizacyjne, łączyć się w związki stowarzyszeń, przyjmować w poczet swych członków osoby prawne oraz korzystać z ofiarności publicznej i przyjmować dotacje od organów władzy państwowej i innych instytucji.

Procedura rejestracji stowarzyszenia rejestrowego

zebranieProcedura założenia stowarzyszenia rejestrowego jest podobna do załozenia firmy prowadzącej działalność gospodarczą. Aby założyć stowarzyszenie, obywatele w liczbie co najmniej 15 osób muszą zwołać zebranie założycielskie. Istotne jest aby przed rozpoczęciem zebrania założycielskiego wytypować przewodniczącego, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie zebrania, a także sekretarza, do którego należeć będzie sporządzenie protokołu z tego zebrania. Na zebraniu założycielskim podejmuje się uchwałę o powołaniu do życia stowarzyszenia. Podczas tego samego zebrania muszą być podjęte 3 uchwały.

Teksty uchwał, które muszą być podjęte w trakcie zebrania:

 • uchwała o powołaniu stowarzyszenia

 • uchwała o przyjęciu statutu

 • uchwała o wyborze komitetu założycielskiego

 

Można też podjąć uchwałę o wyborze zarządu oraz uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej, która jest organem kontroli wewnętrznej. Jednak nie jest to konieczne, aby dokonać rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zarząd oraz komisję rewizyjną można wybrać w późniejszym terminie, ale wiąże się to z koniecznością zwoływania kolejnego zebrania. Wiążą się z tym także dodatkowe koszty, gdyż każda zmiana w statucie musi zostać zgłoszona do KRS, a zgłoszenie zmian jest płatne. Na zebraniu założycielskim podejmuje się uchwałę o powołaniu statutu, który jest najważniejszym wewnętrznym dokumentem stowarzyszenia, dotyczącym jego działalności. Musi on zawierać elementy, które zostały wymienione w ustawie Należy także pamiętać o powołaniu komitetu założycielskiego, co dokonywane jest podczas głosowania jawnego i z tej czynności sporządzana jest uchwała o wyborze komitetu założycielskiego. 

Następny etap tworzenia stowarzyszenia polega na złożeniu wniosku rejestracyjnego. Komitet założycielski składa do KRS wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia. Czynią to w ciągu 7 dni od dnia odbycia się zebrania założycielskiego.

 Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia rozpoznawany jest przez sąd rejestrowy niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

Ponadto odpis wniosku o rejestrację stowarzyszenia wraz załącznikami doręczany jest przez sąd organowi nadzorującemu w celu wypowiedzenia się w sprawie wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia, a także przystąpienia, za zgodą sądu, do postępowania jako zainteresowany.

Jeśli podczas postępowania wyjaśniającego wszystko zostanie wyjaśnione i zatwierdzone, stowarzyszenie może uzyskać osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisania do KRS.

Po dokonaniu rejestracji stowarzyszenie zobowiązane jest dokonać jeszcze kilka istotnych czynności:

1.W ciągu 14 dni od dnia rejestracji w KRS, stowarzyszenie zobowiązane jest  złożyć wniosek o numer REGON . Składa się go w urzędzie statystycznym właściwym ze względu na siedzibę organizacji.  Numer REGON wydawany jest w ciągu 7 dni od dostarczenia wniosku. Po jego otrzymaniu stowarzyszenie zobligowane jest zgłosić się do KRSu o dokonanie wpisu numeru do KRS.

2. założyć konto bankowe

3. złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej -NIP.

Stowarzyszenie zobowiązane jest prowadzić pełną księgowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto corocznie powinno sporządzać sprawozdania finansowe, które składane są do Urzędu Skarbowego.

logo Stowarzyszenie SamorządnośćPortal http://stowarzyszenieluzino.info wykonany został w czynie społecznym a administrowany jest w czasie wolnym. Portal nie korzysta z żadnych źródeł finansowania nie jest wykorzystywany w celach komercyjnych. Misją portalu jest realizacja celów regulaminowych Stowarzyszenia Samorządność , edukacja obywtelska i promocja Gminy Luzino. Zachęcamy odwiedzających do włączenia się w rozwój portalu poprzez dostarczanie materiałów archiwalnych z okolic Gminy Luzino.  W sprawie przekazania materiałów i ich publikacji proszę o kontakt na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Webmaster Kazimierz Kulhawik

9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
38
38
37
37
36
36
35
35
34
34
33
33
32
32
31
31
30
30
3
3
29
29
28
28
27
27
26
26
25
25
24
24
23
23
22
22
21
21
20
20
2
2
19
19
18
18
17
17
Joomla Templates - by Joomlage.com